Firmele care optează pentru plata defalcată a TVA beneficiază de facilități fiscale

Contribuabilii care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA

în perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor beneficia de o serie de facilități fiscale, printre

care anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale aferente obligațiilor

fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie.

Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească

o serie de condiţii, astfel cum sunt reglementate la art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.

23/2017, respectiv:

a) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie

2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de

30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting până la data de 21

decembrie 2017, inclusiv;

b) dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii

comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale, se sting până la data de 21

decembrie 2017, inclusiv;

c) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între

data de 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, se sting până la data de 21

decembrie 2017, inclusiv;

d) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de

31 decembrie 2017;

e) să depună notificarea privind opţiunea de plata defalcată a TVA, la organul fiscal

central, până cel târziu la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

De asemenea, în cazul în care contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA

au în derulare eşalonări la plată, inclusiv pentru TVA, aceştia pot beneficia de anularea la

plată a penalităţilor de întârziere. Această facilitate se acordă numai daca sunt indeplinite

atât condiţiile mai sus prezentate, cât şi celelalte condiţii pentru menţinerea eşalonărilor la

plată. Astfel, în situaţia în care un contribuabili are eşalonare la plată pentru mai multe tipuri

de obligaţii fiscale, inclusiv pentru TVA, dacă respectă conditiile mai sus prezentate, acesta

poate beneficia de anularea la plata a penalităţilor aferente TVA-ului, dar trebuie să-şi

menţină valabilitatea eşalonării la plată pentru celelalte obligatii.

Efectele opțiunii privind plata defalcată a TVA

amânarea la plată a penalităților de întârziere. În baza notificării depusă pentru

opţiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal va emite şi comunica o decizie de

amanare la plată, în vederea anulării, a penalităţilor de întarziere aferente obligatiilor

fiscale principale reprezentând TVA, prin care se va individualiza cuantumul

penaliţărilor de întârziere ce fac obiectul acestor facilităţi fiscale.

executarea silită nu începe sau se suspendă pentru penalitățile de întârziere

amânate la plată;

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Serviciul de comunicare, relaţii publice şi

mass-media

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Bucureşti, Str. Apolodor, nr. 17,

sector 5, CP 050741

Tel: 021.319.9857

Email: presa@anaf.ro

www.anaf.ro

penalitățile de întârziere amânate la plată nu se sting cu eventualele sume încasate

de organul fiscal central.

Astfel, aceste penalităţi de întârziere vor avea un regim special, pentru a fi protejate

în vederea anulării, în situaţia în care contribuabilii îndeplinesc condiţiile prezentate

anterior.

După efectuarea unei analize privind indeplinirea condiţiilor de către contribuabilii care

au optat pentru plata defalcată, organul fiscal central va emite, după caz, până la data de 31

ianuarie 2018:

o decizie de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale

principale reprezentând TVA – dacă sunt îndeplinite condițiile menționate anterior;

o decizie de repunere în sarcina contribuabililor a penalităţilor de întârziere

amânate la plată – dacă nu sunt îndeplinite condițiile menționate anterior.

Pentru acordarea facilității fiscale, urmează ca în termen de 30 de zile de la data intrării

în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, să se aprobe

procedura de aplicare a articolului 24 din acest act normativ, prin ordin al ministrului

finanţelor publice, la propunerea preşedintelui ANAF.

Precizăm că, spre deosebire de alte acte normative, Guvernul României a dorit să

reglementeze ca această facilitate să se acorde din oficiu, prin simpla notificare de opţiune a

plăţii defalcate a TVA, nemaifiind necesar a depune contribuabilul o cerere pentru

acordarea facilităţilor fiscale mai sus prezentate. Astfel, contribuabilii care doresc anularea

penalităţilor pe care organul fiscal le-a amanat la plată din oficiu, trebuie sa indeplinească

condiţiile prezentate mai sus, fără a fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal

central.

*

* *

Exemple practice

Pentru a înţelege mai bine mecanismul de acordare a facilităţilor fiscale de mai sus,

vă prezentăm în cele ce urmează câteva exemple de încadrare în prevederile art. 24 din

Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017:

1. În situaţia în care un contribuabil doreşte să opteze pentru plata defalcată a

TVA, depune o notificare în data de 1 noiembrie 2017 la organul fiscal central care

analizează evidenţa fiscală a acestuia, din oficiu.

Astfel, se poate constata că un contribuabil înregistrează în evidenţa fiscală

următoarele obligaţii fiscale restante:

a) obligaţii fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, în

suma de 1.000 lei;

b) dobanzi aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30

septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal central, în

suma de 300 lei;

c) penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA

restante la 30 septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul

fiscal central, în suma de 200 lei;

d) obligaţii fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată între 1

octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, în suma de 200 lei.

De asemenea, organul fiscale central verifică dacă sunt depuse de către contribuabil

toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

www.anaf.ro

În urma depunerii notificării prin care contribuabilul optează pentru plata defalcată a

TVA, organul fiscal emite decizie de amanare la plată în vederea anulării a penalităţilor de

întarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentând TVA, pentru suma de 200 lei.

Pentru această sumă nu se începe sau se suspendă executarea silită şi nu intră în stingere

cu eventualele sume încasate de organul fiscal central.

Astfel, dacă contribuabilul achită în data de 18 decembrie 2017, suma de 1.500 lei,

reprezentând obligaţiile menţionate la lit. a), b) şi d) prevăzute mai sus, acesta beneficiază

de anularea la plată a sumei de 200 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente

obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017. În acest

sens, organul fiscal central emite, până la data de 31 ianuarie 2018, o decizie de anulare a

penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.

Dacă contribuabilul nu achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, obligaţiile

menţionate la lit. a), b) şi d) prevăzute mai sus sau nu are toate declaraţiile fiscale depuse,

penalităţile de întârziere amanate la plată, în suma de 200 lei, se repun în sarcina acestuia.

Este de menţionat faptul că acordarea facilităţii fiscale mai sus prezentate nu este

condiţionată de plata obligaţiilor fiscale existente în evidenţa fiscală, de altă natură decât

TVA.

2. În situaţia în care un contribuabil care are în derulare o eşalonare la plată

acordată potrivit legii, inclusiv pentru TVA, optează pentru plata defalcată a TVA, prin

depunerea, în data de 1 noiembrie 2017, a unei notificări, organul fiscal central analizează

evidenţa fiscală a acestuia, din oficiu.

Astfel, dacă contribuabilul are în derulare la data 30 septembrie 2017 eşalonare la plată

pentru obligaţii fiscale în cuantum de 1500 lei, din care debite TVA – 500 lei, dobanzi TVA

eşalonate la plată – 150 lei şi penalităţi de întârziere amanate la plată aferente TVA – 100

lei, acesta beneficiază de anularea la plata a sumei de 100 lei, reprezentând penalităţi de

întârziere aferente TVA, dacă achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, suma de

650 lei. Însă, celelalte obligaţii fiscale eşalonate la plată rămân de achitat conform graficului

de eşalonare la plată. Dacă din diferite motive, contribuabilul pierde valabilitatea eşalonării

la plată, penalităţile de întârziere aferente TVA, în cuantum de 100 lei, râmân anulate la

plată, întrucât Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 este un cadru legal special, distinct de

prevederile Codului de procedură fiscală, care reprezintă cadrul legal general privind

colectarea creanţelor bugetare.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA